Montesori materijali su posebno osmišljeni predmeti čija je osnovna uloga pomoć u razvoju ličnosti, odnosno prenošenje znanja i veština. Montesori materijali se razlikuju za različite periode razvoja, pa se u jaslama koristi jedan set, u dečjoj kući drugi a u školi sasvim različit set Montesori materijala. 

Svi Montesori materijali su tačno definisani a nihov spisak za svaki Montesori program - do 3 godine, od 3 do 6, od 6 do 12, od 12 do 15 poznat i konačan. Drugim rečima, oni se ne mogu svojevoljno menjati, dodavati niti izmišljati.

Svi Montesori materijali povezani su u sistem tako da čine celinu, jer svaki doprinosi razvoju određenog aspekta ličnosti, znanja ili veštine. Povezanost materijala je horizontalna, u okviru jednog razvojnog perioda i vertikalna, kroz različite razvojne periode.

Montesori materijali nastali su tokom višedecenijskog rada sa decom, a izabrani su na osnovu dečjih potreba i interesovanja. Osmišljeni su prema zakonitostima razvoja ličnosti i prirodnim potencijalima, uz poštovanje senzitivnih perioda i specifičnosti svakog razvojnog perioda.

Montesori materijali predstavljaju sredstvo za razvoj odnosno ključeve za istraživanje i otkrivanje sveta. Za dete oni predstavljaju polaznu tačku poređenja, razmišljanja, otkrivanja i zaključivanja.

Montesori materijali imaju primenu samo u grupi dece, samo onda kada ih deca spontano koriste i kada imaju priliku da stečena znanja primene. To znači da zahtevaju dovoljnovremena za pokazivanje, korišćenje i primenu znanja, odnosno celodnevni Montesori program u okviru koga su materijali stalno na raspolaganju deci.