Međunarodna Montesori asocijacija postavila je standarde koje treba da ispune ustanove - jasle, vrtići i škole koje se bave Montesori obrazovanjem:

1. Svaku grupu dece vode odrasli sa odgovarajućom AMI diplomom za taj uzrast (0-3, 3-6, 6-12)

2. U prostoru pripremljenom za svaku grupu nalazi se kompletan set autentičnih Montesori materijala, bez drugih vrsta didaktičkih materijala ili proizvoljno pravljenih predmeta

3. Pristup odraslih je u skladu sa Montesori pedagoškim principima

4. Grupe su mešovite,sa najmanje tri uzrasta

5. Grupa se sastoji od 25-35 dece uz ravnomernu zastupljenost sva tri uzrasta kako bi se obezbedio pravilan socijalni razvoj (u grupi do 3 godine optimalan broj dece je do 12)

6. Deca pohađaju Montesori program pet dana nedeljno, a svakog dana je obezbeđen period za individualne aktivnosti pre i posle podne u trajanju od po najmanje 3 sata

7. U jednoj grupi može bitinajviše dvoje odraslih

Međunarodna Montesori asocijacija ne daje licence ustanovama niti pojedincima za primenu Montesori programa, već se licenca stiče pohađanjem AMI edukacije za određeni nivo rada sa decom.

Principi kvaliteta ustanovljeni su iz više razloga:

- Zbog postojanja velikog broja ustanova, edukacija, seminara i programa koji nelegitimno koriste ime Montesori

- Zbog potrebe da se primenjuju pravi, kvalitetni Montesori programi, koji su preduslov pravilnog razvoja dece

- Zbog potrebe da se očuva celovitost Montesori sistema čiji su sastavni elementi prostor sa materijalima, mešovita grupa dece i odrasli sa kvalitetnom edukacijom, jer proizvoljno menjanje delova sistema dovodi do poremećaja celog sistema koji se više ne može zvati imenom Montesori.